Familie- og arveret

Vi hjælper danskere med skilsmisser og arveret relateret til USA

Det kan være vanskeligt, når skilsmisse eller arv går på tværs af landegrænser. Hvert land følger sine egne regler, og der kan ofte opstå usikkerhed, om disse sager skal behandles i USA eller i Danmark, samt hvilke lands lov som finder anvendelse.

I USA er familie- og arveretten reguleret på delstasniveau. Det betyder, at forholdene i den konkrete delstat skal undersøges nærmere i disse sager. Det kan eksempelvis være sager om arv, skilsmisse, bodeling, børnesager mv., hvor den ene part er i USA, og den anden i Danmark, eller hvor det vedrører ægteskaber mellem danske statsborgere og statsborgere i USA.

FAQ

Gælder der regler mellem Danmark og USA inden for familie- og arveretten?

Der gælder nogle forskellige regler mellem Danmark og USA inden for familie- og arveretten. Begge lande har bl.a. indgået en traktat om undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår boer, arv, gave og visse andre overførsler.

Anerkender Danmark og USA skilsmisse og ægteskab i det andet land?

Ja. Både Danmark og USA anerkender gensidigt indgåelse af ægteskab samt skilsmisser eller separation foretaget i det andet land. Der kan dog opstå usikkerhed om, hvilket land som har værneting mht. skilsmisse eller bodeling, eller hvilket lands regler, som finder anvendelse.

Skilsmisse og arv mellem USA og Danmark

Klik på emnerne nedenfor for at læse mere.

Finder dansk ret anvendelse på ægtefællers formueforhold?
Finder amerikansk ret anvendelse på ægtefællers formueforhold?
Anerkender USA dansk ret i forhold til familie- og arveret?
Separate Property
Community Property
Ægtepagt
Arv i USA
Børnesager

Finder dansk ret anvendelse på ægtefællers formueforhold?

Dansk ret finder som udgangspunkt anvendelse på formueforholdene mellem ægtefæller, hvis de begge bor i Danmark på tidspunktet for ægteskabets indgåelse. Hvis de ikke begge boede i Danmark ved ægteskabets indgåelse, så gælder som udgangspunkt følgende:

1. Loven i den stat, hvor begge ægtefæller boede ved indgåelsen af ægteskabet, eller hvor de begge først boede samtidig efter indgåelsen af ægteskabet, dog ikke hvis de har boet i Danmark de seneste 5 år (se punkt 4 nedenfor).

2. Er ægtefællerne ikke omfattet af punkt 1, så finder loven i den stat anvendelse, hvor begge ægtefæller var statsborgere ved indgåelsen af ægteskabet.

3. Er ægtefællerne ikke omfattet af punkt 1 eller 2, så finder loven i den stat anvendelse, som begge ægtefæller havde den tætteste tilknytning til ved indgåelsen af ægteskabet.

4. Når begge ægtefæller har boet i Danmark de seneste 5 år, så finder dansk ret anvendelse på deres økonomiske forhold.

Desuden kan ægtefæller aftale, at loven i den stat, hvor en af dem bor eller er statsborger ved aftalens indgåelse, skal finde anvendelse på deres økonomiske forhold. En sådan aftale skal oprettes skriftligt, dateres og underskrives for at opnå gyldighed i Danmark. Hvis aftale om, at formueforholdene skal reguleres efter dansk ret indgås i Danmark, eller hvis ægtefællerne aftaler, at dansk ret skal finde anvendelse, skal aftalen indgås ved oprettelse af en ægtepagt.

Finder amerikansk ret anvendelse på ægtefællers formueforhold?

Reglerne om ægtefællers formueforhold er reguleret på delstatsniveau i USA. Mange delstater har regler om, at statens lov finder anvendelse, hvis ægtefællerne har boet i delstaten i mindst 1 år. Nogle stater har en endnu kortere periode, fx 6 måneder.

Det er vigtigt at undersøge reglerne i den konkrete delstat, idet reglerne på området kan variere meget.

Anerkender USA dansk ret i forhold til familie- og arveret?

USA har en generel praksis om at være villig til at anerkende udenlandsk ret, navnlig inden for familie- og arveretten. Dette udspringer af det juridiske princip om comity. Spørgsmålet om lovvalg og proceduren afhænger ofte af helt praktiske omstændigheder som eksempelvis, hvor der indleveres skilsmissebegæring, eller hvor en person er bosiddende eller har aktiver ved sin død.

Separate Property

I USA gælder det generelt – i modsætning til i Danmark – at værdien af de aktiver, som ægtefæller bringer ind i et ægteskab, ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse. Det kaldes også for Separate Property.

Community Property

Nogle få stater i USA har regler, som baserer sig på det såkaldte princip on Community Property. Denne ordning gælder i Arizona, Californien, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington og Wisconsin. Det betyder, at alt det, som erhverves eller tjenes under ægteskabet (det kan være ved arbejde eller arv), tilfalder begge ægtefæller som Community Property, uanset om det er afkast fra noget, som ellers ville blive anset som Separate Property.

Disse principper er i stor kontrast til udgangspunktet i Danmark, hvor alt det, som ægtefællerne bringer ind i ægteskabet, skal deles, uanset om det er erhvervet før eller under ægteskabet, med mindre der er indgået en ægtepagt.

 

Ægtepagt

I USA kan der indgås ægtepagt ligesom i Danmark. En ægtepagt, som er indgået før ægteskabet, kaldes en prenup (prenuptial agreement), og en ægtepagt, som indgås efter ægteskabet, kaldes en postnup (postnuptial agreement).

Ægtepagter i USA vil normalt være meget detaljerede i forhold til de aktiver, som ægtefællerne bringer ind i ægteskabet. Det skyldes, at disse aktiver som udgangspunkt ikke skal deles i forbindelse med skilsmisse. Desuden vil amerikanske ægtepagter være detaljerede omkring ægtefællebidrag, som kan være et betydeligt beløb.

De fleste stater i USA har krav om, at ægtepagter indgås en vis periode inden ægteskabets indgåelse, fx typisk 30 dage forinden.

Arv i USA

Det kan være kompliceret, når en arvelader har aktiver i både USA og Danmark. Vi har bistået mange med disse forhold. Det er normalt det lands regler, hvor arvelader boede ved sin død, eller hvor arvelader har aktiver, som finder anvendelse.

Vi har bistået danske og amerikanske dødsboer med at få aktiver udbetalt fra hhv. USA og Danmark. Vi er vant til at håndtere de formelle procedurer, herunder også for pensionskasser og banker, som ofte kan kræve meget dokumentation.

Børnesager

Børnesager på tværs af landegrænser er ofte komplicerede. Vi kan hjælpe med disse sager mellem Danmark og USA.